Partner Program Szerződési Feltételek

Partner Program Szerződési Feltételek, amely létrejött alulírott napon és helyen, egyrészről

Pallas Communications Reklámügynökség Kft., székhely: és levelezési cím: 9400 Sopron, Kökényes köz 5., cégjegyzékszám: 08-09-027710, adószám: 25444517-2-08, bankszámlaszám: CIB Bank 10700426-69451667-51100005, Siwft CIBHHUHB, IBAN HU94-1070-0426-6945-1667-5110-0005, képviseli: Bökönyi Norbert, mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, másrészről

A partner programhoz csatlakozott partner, mint megbízott, a továbbiakban Megbízott

a továbbiakban együttes említésük esetén mint Szerződő Felek között, az alábbi tartalommal.

Ez a szerződés azonnal létrejött, amikor a Megbízott partner regisztrált a Moodo.hu partner program rendszerébe. Az itt leírtakat kötelezőnek fogadja el magára nézve.

1. A szerződés tárgya

1. 1.       Megbízó elnyerte a Moodo elektromos illatosító hazai képviseletét. Az általa üzemeltetett www.moodo.hu oldalon értékesíti ezt a formabontóan új terméket. Az értékesítés élénkítése érdekében Megbízott Megbízó hirdetéseit felhelyezi az általa üzemeltetett weboldalra, hírportálra, blogra, fórumra, közösségi oldalra, video csatornára. Megbízó kiküldheti hírlevelében a termék hirdetését, de különös tekintettel a GDPR rendelkezéseire. Csak olyan hirdetést, reklámlevelet indíthat el, küldhet ki, amely megfelel a GDPR követelményeinek.

1. 2.       A hirdetések tartalmaznak egy egyedi azonosító kódot, mellyel mérhetővé válik a megjelenések hatására történt értékesítés. Minden Megbízott oldaláról érkező regisztráló kap egy egyedi azonosítót pl.: onoldala_kovacs_janos. Így valósul meg, hogy Megbízó rendszere azonosítja az összes Megbízott által közvetített vásárlót.

1. 3.       Megbízott minden általa közvetített vásárló, minden tényleges vásárlásából bruttó 10% osztalékban részesül mindaddig, amíg Megbízó hirdetéseit szerepelteti az oldalán. Tényleges vásárlás alatt az értendő, hogy a vásárló előre befizetett a partnernek vagy utánvéttel átvette a csomagot és nem él a 14 napos termék visszaküldési lehetőséggel.

1. 4.       Megbízó egy adminisztrációs felületet biztosít, ahol Megbízott nyomon követheti a tőle érkező látogatók és az értékesítések számát.

2. A szerződés tartama

2.1.        Megbízott az 1.1. pont szerinti szolgáltatását határozatlan időre nyújtja. Szerződő Felek kilátásba helyezik, hogy 3 vagy 6 havonta egyeztetnek a hatékonyság növelése érdekében.

3. Megbízott feladatai és kötelezettségei

3. 1.       Megbízott feladata az általa készített, karbantartott médiafelület folyamatos és szakszerű üzemeltetése.

3. 2.       Megbízott kijelenti, hogy megszerezte a jogot, hogy Megbízó hirdetéseit az adott médiafelületre felhelyezze.

3. 3.       Megbízott feladata Megbízó hirdetéseit felhelyezni az üzemeltetése alatt álló vagy a tulajdonában lévő médiafelület(ek)re.

3. 4.       Megbízott feladata folyamatosan több felületen hirdetni Megbízó termékét: cikkekben, banner boxokban, banneren fejlécben, billboard, skyscraper, stb., hírlevélben, Facebook-on, Instagram-on, más közösségi oldalain, YouTube csatornáján.

4. Megbízó feladatai és kötelezettségei

4. 1.       Megbízó feladata a www.moodo.hu oldal folyamatos és szakszerű üzemeltetése.

4. 2.       Megbízó feladata Megbízott admin felületén statisztika biztosítása.

4. 3.       Megbízó feladata a hirdetésekhez a képek és a mérőkódokkal ellátott linkekhez, valamint érkezési oldalakhoz hozzáférést biztosítani Megbízott részére.

4. 4.       Megbízó feladata az együttműködés ideje alatt maradéktalanul megfizetni a Megbízott részesedését 60 naponta, az addig befolyt összegeket. Figyelembe véve a webáruházakra hatályos 14 napos termékvisszaküldések lehetőségét, amely esetén Megbízó nem fizet jutalékot.

5. Részesdés

5. 1.       Megbízó minden egyes eladott és kifizetett termék aktuális árának bruttó 8%-át fizeti részesedésként Megbízott részére.

5. 2.       Megbízott a számlát postai úton 60 naponta jogosult elküldeni 15 napos fizetési határidővel. Megbízó számlát 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

5. 3.       Késedelmes fizetés esetére Megbízott a mindenkori törvényes késedelmi kamatra jogosult.

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése

6. 1.       A jelen szerződés határozatlan időre szól.

6. 2.       A jelen szerződést a másik Szerződő Fél rendes felmondással megszüntetheti, ekkor a szerződés megszűnésének határideje a felmondástól számított 30 nap.

6. 3.       A jelen szerződést a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Szerződő Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja.

6. 4.       A szerződés megszűnése után a megállapodásban vállalt kötelezettségek továbbra is fennállnak.

7. Vegyes rendelkezések

7. 1.       Szerződő Felek megállapodása szerint mindkét Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Félről tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő károkért Szerződő Felek teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

7. 2.       Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy Megbízott nem felelős a téves vagy késedelmes megjelenéssel, illetve a megjelenés elmaradásával kapcsolatban keletkező károkért.

7. 3.       Megbízott nem vonható felelősségre műszaki hibából eredő megjelenés kimaradásból.

7. 4.       Szerződő Felek írásbeli nyilatkozatnak fogadják el jelen szerződés teljesítése során az e-mail útján történő közlést.

Megbízó részéről: Kapcsolat menüpont

7. 5.       A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Sopron, 2018. október 29.

top
X